Cookie Consent by Free Privacy Policy website

GDPR - informace

Informace o nakládání s osobními údaji
 
Obec Vílanec, Vílanec 43, 588 35 Vílanec (dále jen „obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však obec provádí jen výjimečně.
Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS hema5wc, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: starosta@obec-vilanec.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Obecní úřad Vílanec, Vílanec 43, 588 35 Vílanec, osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Obecní úřad Vílanec, nebo přímo podat k pověřenci pro ochranu osobních údajů. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro obec je Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, se sídlem Třešť Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, ID datové schránky: 385y2qq, kontaktní osoba Ing. Tomáš Burian, tel. +420 725 774 708, kancelář Centra společných služeb Mikroregionu Třešťsko, zkráceně MITR, Palackého 429/19, 589 01 Třešť, e-mail: gdpr.trestsko@email.cz